ނަން

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން ޢިމާރާތްކުރި އައު ސީ ޕްލޭން ޓަރމިނަލްއާ ގުޅޭގޮތުން އޭ.ސީ.ސީ އިން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު

ނަންބަރު

-

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

ހުށައެޅިފައި

ޚުލާޞާ

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން ޢިމާރާތްކުރި އައު ސީ ޕްލޭން ޓަރމިނަލްއާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު

  •   ހުށައެޅިފައި

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ނެގިފައިވާ ވޯޓުތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA