ނަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޝާރީ ލަފާ

ނަންބަރު

-

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 41 ވަނަ ޖަލްސާ - (ކުރިއަށް ގެންދެވުން)

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

ހުށައެޅިފައި

ޚުލާސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 95 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދޭ ލަފާ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް
  •   ހުށައެޅިފައި
  • ނެގިފައިވާ ވޯޓުތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA