ނަން

މެންބަރަކު ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް އެދި ފޮނުއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގެން ފޮނުއްވި ސިޓީގެ ޖަވާބު

ނަންބަރު

23-0AA/57/2020/12

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 41 ވަނަ ޖަލްސާ - (ކުރިއަށް ގެންދެވުން)

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް އެދި ފޮނުއްވި ސުވާލުތަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ދެއްވި ޖަވާބާ ގުޅިގެން، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އެ މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ފޮނުއްވި ސިޓީ

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
  • ނެގިފައިވާ ވޯޓުތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA