ނަން

ކ. މާފުށި ޖަލަށް ކޮމިޓީން ކުރި ދަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ސަލަމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ނަންބަރު

M19/GK/2020/06

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

އެކިއެކި ކުށްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭތޯއާއި އަދި އެފަރާތްތައް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، ކ.މާފުށި ޖަލަށް ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ކުރި ދަތުރާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA