ނަން

ފިޠުރު ޒަކާތް ބެހުމުގައި، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފަޤީރުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު

ނަންބަރު

M19/IJ/2020/02

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 18 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބެހުމުގައި، 1439 ވަނަ އަހަރު ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ބައްލަވާފައިވާތީ، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފަޤީރުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA