ނަން

އއ. މަތިވެރީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯން 1 އަދި 2 މައްސަލަ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ނަންބަރު

M19/LM/2020/03

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަރުހަލައިގައި

ޚުލާޞާ

އއ.މަތިވެރީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯން 1 އަދި ޓޫރިޒަމް ޒޯން 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށްދޭން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އއ.މަތިވެރި ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  •   ކޮމެޓީ މަރުހަލައިގައި

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA