ނަން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ 2 މަޤާމަށް މަޖިލީހުން މެންބަރުން ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ މައްސަލަ

ނަންބަރު

-

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 34 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

ރުހުން ހޯދުން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ 2 މަޤާމަށް މަޖިލީހުން މެންބަރުން ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ މައްސަލަ

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA