ނަން

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދުﷲ އަމީން މަޖިލީހަށް ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ނަންބަރު

M19/IS/2020/01

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 27 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދުﷲ އަމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދެއްވި މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށް 16 އޮގަސްޓު 2020 ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި "ކޮވިޑް-19 އާގުޅޭ ޚަރަދުތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާގުޅޭ އެ މައްސަލަ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު

  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ނެގިފައިވާ ވޯޓުތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA