ނަން

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ދެމުން ގެންދަވާ އުސޫލާގުޅޭ ރިޕޯޓު

ނަންބަރު

M19/SOE/2021/01

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަރުހަލައިގައި

ޚުލާޞާ

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޢިމާރަތްކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލައާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ދެމުން ގެންދާ އުސޫލާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  •   ކޮމެޓީ މަރުހަލައިގައި
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA