ނަން

ވެންޓިލޭޓަރު ވައްކަން ބަލައިދީ މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ނަންބަރު

19/2021/މ-15

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ބިލެތްދޫ ދާއިރާ - އަޙްމަދު ޙަލީމް

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ވެންޓިލޭޓަރު ވައްކަން ބަލައިދީ މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA