ނަން

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން ލިބިދޭގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކެވި މައްސަލައާގުޅޭ ރިޕޯޓު

ނަންބަރު

ޓއ/19/2021/ރ-32

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 35 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި

ޚުލާޞާ

1 މާރިޗު 2021 ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން ލިބިދޭގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ބައްލަވައި ދެއްވުން އެދި އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުން އެ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  • 1 މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA