ނަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަށް ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅޭގޮތުން ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއައިރީއެއް ހިންގުމާގުޅޭ އިޤުރާރު

ނަންބަރު

-

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ - މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަށް ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅޭގޮތުން ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއައިރީއެއް ހިންގުމަށް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ތާއީދުކުރެއްވި އިޤުރާރު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA