ނަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ނަންބަރު

M19/ML/2021/05

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 19 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އަދި މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA