ނަން

މޭ 6، 2021 ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް، ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓު ޙަމަލާއާގުޅޭ ރިޕޯޓު

ނަންބަރު

M19/SKH/2021/09

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

މޭ 6، 2021 ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް، ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓު ޙަމަލާއާގުޅިގެން، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ހިންގާފައިވާ ޕާލަމަންޓަރީ އިންކުއަރީގެ މަސައްކަތް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު

  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA