ނަން

އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ނަންބަރު

M19/JD/2021/07

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 44 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި

ޚުލާޞާ

އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް، އެފަރާތުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތްތަކުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  • 1 މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA