ނަން

"އިންޑިއާ އައުޓް" ޙަރަކާތާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ނަންބަރު

M19/SKH/2022/01

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 19 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުމާ ދެކޮޅަށް، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ޙަރަކާތަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ އޮތް އަދި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގާތް ގުޅުމަށް ހީނަރުކަން އައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއް ކަމަށްވާތީ، އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ"، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު

  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ނެގިފައިވާ ވޯޓުތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA