ޖަލްސާގެ ނަން

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ނަރެންދްރަ މޯދީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަލްސާ

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

އޖ/4/2019

ޚާޒިރީ

މެންބަރުން ތަފްސީލް

ތާރީހު

ހޮނިހިރު 8 ޖޫން 2019 18:45

ތަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދައުރު

2019ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރު

ޖަލްސާގެ ޚުލާސާ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ނަރެންދްރާ މޯދީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤްރީރުކުރެއްވެވި

ޖަލްސާގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ
ޖަލްސާ ބެއްލެވުމަށް

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA