ޖަލްސާގެ ނަން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 39 ވަނަ ޖަލްސާ

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

އޖ/39/2019

ޚާޒިރީ

މެންބަރުން ތަފްސީލް

ތާރީހު

ހޯމަ 26 އޯގަސްޓު 2019 09:00

ތަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދައުރު

2019ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރު

ޖަލްސާގެ ޚުލާސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 145 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީޙުން ބަލައިގެން، ބަހުސްކުރެއްވި.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މުޅިން އެއްކޮށް އިޞްލާޙުކުރައްވައި، އެ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ވަގުތީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 83 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން 24 އިޞްލާޙު، 83 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން 6 އިޞްލާޙު އަދި 83 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން 22 އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ތާޢީދުލިބުނު. ޖުމްލަ 46 އިޞްލާޙާއެކު ކޮމިޓީން ރިޕޯޓު ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA