ޖަލްސާގެ ނަން

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

އޖ/14/3/2021

ޚާޒިރީ

މެންބަރުން ތަފްސީލް

ތާރީހު

ބުދަ 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 09:00

ތަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދައުރު

2021ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރު

ޖަލްސާގެ ޚުލާސާ

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ބިލުގެ ތިންވަނަކިޔުން އިއްވުން

ޖަލްސާގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA