ޖަލްސާގެ ނަން

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 31 ވަނަ ޖަލްސާ

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

އޖ/31/3/2021

ޚާޒިރީ

މެންބަރުން ތަފްސީލް

ތާރީހު

ބުދަ 27 އޮކްޓޯބަރު 2021 09:00

ތަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދައުރު

2021ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރު

ޖަލްސާގެ ޚުލާސާ

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ބިލު، ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށްފަހު ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުން

ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވައި ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށްފަހު ޤަރާރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވައި ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށްފަހު، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މ.ބާރަނާގެ، އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މުނާ އަދި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް މއ.މާވެޔޮގެ، ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު އަދުހަމް ޢަބްދުﷲގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުން

ގްލޯބަލް ކައުންސިލް ފޮރ ޓޮލަރެންސް އެންޑް ޕީސް (ޖީ.ސީ.ޓީ.ޕީ) ގެ ގޮތްޕެއްކަމަށްވާ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕާލަމަންޓް ފޮރ ޓޮލަރެންސް އެންޑް ޕީސް (އައި.ޕީ.ޓީ.ޕީ) އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދެމެދު ވެވޭ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ފާސްކުރެއްވުން

"ހިޔާ" ގެ ނަމުގައި 7000 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރާ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން އަވަސްކުރުމަށް ގޮވާލާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 179 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ފާސްކުރެއްވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުން

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA