ޖަލްސާގެ ނަން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ ޖަލްސާ

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

އޖ/17/1/2022

ޚާޒިރީ

މެންބަރުން ތަފްސީލް

ތާރީހު

ހޯމަ 14 މާރިޗު 2022 09:00

ތަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދައުރު

2022ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު

ޖަލްސާގެ ޚުލާސާ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 179 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުން. މި މައްސަލައަށް މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ފާހެއްނުވި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ފަންނީ އުފެއްދުން ގިންތިކުރުމާއި ދަރަޖަކުރުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށްފަހު ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިތުން

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތައް ދިރާސާކޮށް، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވައި ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށްފަހު، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިއެވާ 5 ނަންފުޅު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުން.

  1. އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝާމިލް، ރަތްވިލާގެ/ތ.ވިލުފުށި
  2. އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސަލާމް، ހަވާ/ށ.ނަރުދޫ
  3. އަލްއުސްތާޛު ޠާހާ މުޙައްމަދު، ކަޅިހާރުގެ/އދ.މާމިގިލި
  4. އަލްފާޟިލާ ޝަޒްނާ ހާޝިމް، ރިހިވިލު/ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
  5. އަލްއުސްތާޛާ ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު، ނާރެސް/ރ.ހުޅުދުއްފާރު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA