މަޖިލީހާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީ

ތަފާސްހިސާބު

11

މެންބަރުން

7

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

5

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ތަޢާރުފު

މި ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ 3 ޖޫން 2024 ގައި ބޭއްވި، 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 108 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން، މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މުރާޖަޢާކުރުމާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ، އެކަމެއް ދިރާސާކުރުމާއި، އެހެން ކޮމިޓީއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ނުހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ އެފަދަ އެހެނިހެން ކަންކަން ދިރާސާކުރުމާއި، ޕާލިމަންޓަރީ ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލަފާދިނުމާއި ޕާލިމަންޓަރީ ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ބަދަލު ގެނައުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން

25 ޖޫން 2024

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

10 ޖޫން 2024

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

5 ޖޫން 2024

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

5 ޖޫން 2024

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

3 ޖޫން 2024

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

24 ޖުލައި 2024

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި ޢާންމު ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

11 ޖޫން 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން 3 މަޤާމެއް އުވާލައި އިތުރު 2 މަޤާމު އުފެއްދުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

10 ޖޫން 2024

ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްތަކަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރަށާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމާގުޅޭ އުސޫލާ އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ.

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

5 ޖޫން 2024

ކޮމިޓީ ފެށުމުގެ ކޯރަމް އަދި ވޯޓިންގ ކޯރަމް ކަނޑައެޅުން.

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

5 ޖޫން 2024

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްތަކަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރަށާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމާގުޅޭ އުސޫލު" ދިރާސާކުރުން.

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA