ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ތަފާސްހިސާބު

13

މެންބަރުން

5

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

8

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ތަޢާރުފު

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަކީ، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލަމުން ގެންދިއުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނޫއަސާސީގެ 241 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މެންބަރުން ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއެވެ. ވިހިވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ 03 ޖޫން 2024 ގައި ބޭއްވި، 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، އެ އިދާރާތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއި، އެ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުންގެންދާގޮތް ބަލައި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި، ލަފާދިނުމާއި، އަދި އެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރެކޯޑަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 119 ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއާ މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން

ކޮމިޓީގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި މެންބަރުން

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 08 ވަނަ ބައްދަލުވުން

16 ޖުލައި 2024

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން

2 ޖުލައި 2024

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން (ސިއްރު)

1 ޖުލައި 2024

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން

26 ޖޫން 2024

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން (ސިއްރު)

25 ޖޫން 2024

އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

10 ޖޫން 2024

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރުން.

ކުރިޔަށް ދަނީ

10 ޖޫން 2024

ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ އިންކުއަރީއެއް ހިންގުން.

ކުރިޔަށް ދަނީ

4 ޖޫން 2024

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ކަންކަމުގައި ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ކަނޑައެޅުން

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

3 ޖޫން 2024

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އިންތިޚާބުކުރުން.

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

3 ޖޫން 2024

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު އިންތިޚާބުކުރުން

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA