PNC

އަޙްމަދު ނާޡިމް

ދިއްގަރު ދާއިރާ
މެންބަރުގެ ގޮނޑި
މެންބަރަށް ގުޅުއްވުމަށް
 • ތަފާސްހިސާބު

  3

  ކޮމިޓީ

  0

  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް

  4

  ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

  މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

  -

  މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް

  ޝާމިލްވެލައްވާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް

  ޝާމިލްވެލައްވާ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް

  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތާއި، ދަރަނިތައް މެނޭޖްކުރަމުންދާ ގޮތާއި، އެކަމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ދިރާސާކުރުން
  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރު އަލްފާޟިލް އަލީ ހާޝިމް، އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ފެންނަ މައްސަަލަ
  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ
  ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރުން.
  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ކުރީގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ލަފާދެއްވާފައިވަނިކޮށް، އެ ކޮމިޝަނުގެ 5 މެންބަރުން ވަކިކުރެއްވި މައްސަލަ

  ޝާމިލްވެލައްވާ ކޮމިޓީތައް

  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
  ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  މާލީ ބަޔާން

  © 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA