MDP

އަޙްމަދު ޝާކިރު

މާވަށު ދާއިރާ
މެންބަރުގެ ގޮނޑި
މެންބަރަށް ގުޅުއްވުމަށް
 • ތަފާސްހިސާބު

  2

  ކޮމިޓީ

  0

  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް

  0

  ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

  މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

  -

  މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް

  ޝާމިލްވެލައްވާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް

  ޝާމިލްވެލައްވާ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް

  ޝާމިލްވެލައްވާ ކޮމިޓީތައް

  މަޖިލީހާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
  އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
  ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  މާލީ ބަޔާން

  © 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA