މަޖިލީހާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީއަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވުމަށް
ތަފާސްހިސާބު

11

މެންބަރުން

3

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

3

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ތަޢާރުފު

މި ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ 03 ޖޫން 2024 ގައި ބޭއްވި، 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މަޖިލީހާއި މެންބަރުންގެ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ އިމްތިޔާޒުގެ މައަސަލަތަކާއި އަދި އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން އަންނާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ދިރާސާކުރުމެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވިގޮތާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުހޯދައި، އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، އެ އުސޫލުގެ ދަށުން މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުވެ. އަދި މިނޫންވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA