ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

25 ޖޫން 2019 11:00

ނަންބަރު

7

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ޢާއްމު ފަރާތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، އެ ސިޓީ ލިޔުން ފަރާތާއި، އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ވެސް ސާފުނުވުމާއެކު، އެ ސިޓީގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަން ވެސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ސިޓީގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ނެތުމުން، އެ މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށް ކޮމީޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
25 ޖޫން 2019 - ޢާންމުން ފޮނުއްވާ ސިޓީތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA