ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

25 ޖޫން 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޢާންމުން ފޮނުއްވާ ސިޓީތައް

ޚުލާސާ

ޢާންމުން ފޮނުއްވާ ސިޓީތައް

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

25 ޖޫން 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
25 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރު 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޑިސެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 09 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 އޯގަސްޓު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 އޯގަސްޓު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA