ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

2 ޖުލައި 2019 14:00

ނަންބަރު

10

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، ޖުޑީޝަލް ރިފޯމް އެޖެންޑާ ގެ ދަށުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާ އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކޮންސަލްޓެންޓް ރިޓަރޑް ޖަސްޓިސް އޮފް ދަ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކޯޓު އޮފް ސައުތު އެފްރިކާ ޔޮހާން ކްރީގްލަރ އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ޕޮލިސީ ސްޕެޝަލިސްޓް ޖޭސަން ގްލަކް އާ ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވަމަކީ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA