ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 ޖުލައި 2019 14:15

ނަންބަރު

19

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަކުރައްވައި ކޮމިޓީން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
23 ޖުލައި 2019 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA