ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 ޖުލައި 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ޚުލާސާ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

23 ޖުލައި 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA