ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

21 އޯގަސްޓު 2019 14:15

ނަންބަރު

27

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސުންގަޑި ހަމަވާ މަސައްކަތްތަކާއި ކޮމިޓީއަށް އަލަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކޮމިޓީއިން ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
2 މޭ 2020 - ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA