ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

2 މޭ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.

ޚުލާސާ

ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

2 މޭ 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
5 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 09 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 56 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 57 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 68 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 49 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 53 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 56 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޑިސެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 އޯގަސްޓު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ފެބްރުއަރީ 2023 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA