ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 އޮކްޓޯބަރު 2019 21:45

ނަންބަރު

33

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ކޮމިޓީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ޑްރާފްޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިލުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއިން ޑްރާފްޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިލުތައް ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމަށް ސަބް-ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައި، އެ ސަބް-ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
2 މޭ 2020 - ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA