ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

8 އޮކްޓޯބަރު 2019 14:10

ނަންބަރު

35

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި މުއައްސަސާތަކުންނާއި އާންމުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސިޓީތައް ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
25 ޖޫން 2019 - ޢާންމުން ފޮނުއްވާ ސިޓީތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA