ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 އޮކްޓޯބަރު 2019 12:50

ނަންބަރު

37

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ސުޕްރިމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. މި ގޮތުން މި ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުހަލާ ނިމި ކޮމިޓީން ފްލޯ އަށް ފޮނުއްވުމަށް ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. އެއަށްފަހު، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ސުންގަޑި ހަމަވާ މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA