ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

20 އޮކްޓޯބަރު 2019 11:00

ނަންބަރު

40

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ވޮޝިންގޓަން ޑީސީ އިން ވަޑައިގަންނެވި ޖުޑީޝަލް ރިފޯރމް އެކްސްޕާޓް MS. Maya Goldstein – Bolocan ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެ ކަމަނާއާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓާއި ސައުތު އެފްރިކާގެ ރިޓަޔާރޑް ޖަސްޓިސް ޔޯހަން ކްރިގްލާ ސްޕްރީމް ކޯޓާމެދުގައި އެ ބޭފުޅާގެ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA