ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

4 ނޮވެމްބަރު 2019 14:15

ނަންބަރު

45

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2008(ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ސުންގަޑި ހަމަވާ މައްސަލަތަކުގެ ސުންގަޑި 7 ނޮވެންބަރު 2019 އަށް އިތުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA