ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

5 ނޮވެމްބަރު 2019 14:10

ނަންބަރު

46

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2008(ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އަދި ކޮމިޓީން އިތުރަށް ވިސްނެވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައި، ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމެވިއެވެ. މީގެއިތުރުން 5 ނޮވެންބަރު 2019 އަށް ސުންގަޑި ހަމަވާ އަމިއްލަ މީހުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ސުންގަޑި 7 ނޮވެންބަރު 2019 އަށް އިތުރުކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ސައުތު އެފްރިކާގެ ރިޓަޔަރޑް ޖަސްޓިސް ޔޯހަން ކްރިގްލާ ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓާމެދު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޖުޑީޝަލް ރިފޯމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކަމާ ގުޅުންހުރި ކޮމިޓީތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވުމަށް އެ ރިޕޯޓު އެ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އިޖުރަޢާތު މުރާޖަޢާކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ސުޕްރިމްކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ފާއިޒް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެފަރާތާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA