ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 ނޮވެމްބަރު 2019 14:15

ނަންބަރު

52

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު D-DC53/TF6/2019/1 ރިޕޯޓާއި އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު D-TC69/TF6/2019/16 ރިޕޯޓު ބެއްލެވުމަށްފަހު، މި މައްސަލަތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައްލަވައި ނިންމަވާފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އާއި، ގަވާއިދާއި އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިޖްރާޢާތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ، އެ ކޮމިޓީން ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާތީ، އެ ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރެއްވިއެވެ. އަދި، އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖޭ.އެސް.ސީ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: D-TC69/TF6/2019/16
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖޭ.އެސް.ސީ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: D-DC53/TF6/2019/1
25 ޖޫން 2019 - ޢާންމުން ފޮނުއްވާ ސިޓީތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA