ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

19 ނޮވެމްބަރު 2019 14:15

ނަންބަރު

53

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 53 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއިޝަތު ބިޝާމް މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވުމުގެ އިޖުރަޢާތްތައް ފުރިހަމަކުރައްވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. އަދި، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ސުންގަޑިއެއްކަމުގައި، 28 ނޮވެންބަރު 2019 ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA