ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

28 ނޮވެމްބަރު 2019 11:05

ނަންބަރު

56

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 56 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަނާ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިން ނިންމަވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްތަކެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ، އިސްވެދެންނެވި މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައްލަވައި ނިންމަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008(ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އާއި، އެ ޤާނުނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާއި އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެއްލެވުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިޖުރާޢާތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށެވެ. އަދި، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ސުންގަޑި ހަމަވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ސުންގަޑި 2 ޑިސެމްބަރު 2019 އަށް އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA