ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

1 ޖުލައި 2019 13:15

ނަންބަރު

9

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 09 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ގދ. ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓެރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ނިހާން އާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، ެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދުއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ މިވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތަށް ލަފާ ދެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މއ. އާޕިޔާ މުހައްމަދު ޒާހިރު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް 5 ދުވަހުގެތޭގައި ބައްލަވައި 9 ޖުލައި 2019 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމެވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު ކޮމިޓީން މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަސްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މިގޮތުން ހަފްތާގެ ހޯމަ އަދި އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު 2:00 ގައި ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA