ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

19 އޯގަސްޓު 2019 12:00

ނަންބަރު

25

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008(ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްއާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ފާހަގަކުރެއްވި ބައެއް ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެން ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާގައިވާ މުއައްސަސާތަކުންނާއި، އާންމު ފަރާތްތަކުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދެން ބާއްވަވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA