ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 ޖޫން 2020 10:00

ނަންބަރު

8

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، "ކޮވިޑް-19 ގައި ވަޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދިވެހީން ބާރުވެރިކުރުވަން ގޮވާލައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން" އާ ގުލޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން އެޖެންޑާކުރެވިފައިވެއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA