ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 ޖޫން 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ކޮވިޑް-19 ގައި ވަޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދިވެހީން ބާރުވެރިކުރުވަން ގޮވާލައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

ކޮވިޑް-19 ގައި ވަޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދިވެހީން ބާރުވެރިކުރުވަން ގޮވާލައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

13 ޖުލައި 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA