ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

8 ޖުލައި 2020 10:00

ނަންބަރު

10

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، "ކޮވިޑް-19 ގައި ވަޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދިވެހީން ބާރުވެރިކުރުވަން ގޮވާލައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން" ގެ ރިޕޯޓް ފައިނަލް ކުރުމެވެ. މިގޮތުން މި ރިޕޯޓު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA