ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 ޖުލައި 2020 10:00

ނަންބަރު

12

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކުރިއަށް ގެންދެވީ ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރީޒް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA