ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 ފެބްރުއަރީ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ބޮޑު ކަންނެލި މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ކަނޑައަޅައި ދިނުމާއި، ކަންނެލި މަސްވެރިންގެ އެންމެހައި އަސާސީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

ބޮޑު ކަންނެލި މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ކަނޑައަޅައި ދިނުމާއި، ކަންނެލި މަސްވެރިންގެ އެންމެހައި އަސާސީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

27 އޯގަސްޓު 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA