ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

20 އޯގަސްޓު 2019 14:00

ނަންބަރު

27

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ތިލަފުށީގަ އޮތް ބޯޓެއް، އެބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ކަފައި ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާތީ، މި މައްސަލައާ މެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން މިކަމަކީ ކޮން ގޮތަކަށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއްތޯ ބެއްލެވުމަށް ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންއަށް ސިޓީ ފޮނުއްވަން ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު އއ.އެތެރެމަޑިވަރު ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ %10 ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ އަގުހުރި މުދާ ވިއްކާލުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހައްޤު ގެއްލޭގޮތަސްކަމަށް ފެންނާތިވެ ފިނޮޅު އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ %10 ޙިއްޞާވެގެން އަކުއަސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އުފައްދަވާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނި ހެދިފައިވާ ގޮތުގެ އުޞޫލާއި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ތަފްޞީލާއި ޙިއްސާދާރެއްގެ ނަޒަރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން މިކަމާ މެދު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA